สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายบุญสนอง เกตุรักษา