ฝ่ายปกครอง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายชลิต ทรงสวัสดิ์