คณะผู้บริหาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายสุติปกรณ์ ถาวร สายด่วนโทร.061-385-8484