คณะผู้บริหาร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นายฉัตรดำรงค์ เชื้อนาม โทร.097-1967342