สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4

นายมาเนตร วงษ์รักษา