วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ อปท (ฉ.2) ปี 2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง