เกี่ยวกับ อบต.

          ในสมัยก่อนราษฎรได้อพยพมาทางเรือ และตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง โดยจับจองที่ดินรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ได้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ค้าขาย) อยู่ในหมู่ที่ ๒ ปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า “ คลองบ้านเก่า ” อยู่ติดกับบ้านเชิงเลน (ตำบลบางช้าง) สภาพของชุมชนการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือน อยู่ริมฝั่งคลองนั้น สภาพชุมชนไม่เป็นระเบียบ ประกอบกับการสร้างบ้านเรือน ไม่คงทนถาวรและตั้งอยู่มานาน เก่า ชำรุด ทรุดโทรม ชาวบ้านก็ได้ขยายถิ่นฐานจากบ้านเก่า มาประกอบอาชีพ และสร้างบ้านเรือนขึ้นใหม่มากหลังคาเรือน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อถิ่นที่อยู่ที่เข้ามาอยู่ใหม่ว่า “ บ้านใหม่ ” จึงมีชื่อเรียกติดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มาเป็นชื่อของตำบลบ้านใหม่ และปรากฏชื่อหมู่บ้าน ในการประกอบอาชีพของราษฎรที่มาอยู่ใหม่ว่า “ บ้านสวนผัก ” เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการปลูกพืชผัก (ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ ๔) และ “ บ้านสวนส้ม ” ซึ่งปลูกส้มโอ ผลไม้ที่มีรสชาติดี    อ้างถึง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้น ผ่านพื้นที่  “ บ้านสวนส้ม ” ปรากฏ อยู่ในหนังสือพงศาวดาร (ปัจจุบันอยู่หมู่ที่ ๕)วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ คมนาคมปลอดภัย  ภูมิทัศน์สดใส  ใส่ใจการศึกษา  สินค้าเกษตร  เขตอุตสาหกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์ ”


 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 1,065 1,161 1,238 2,399 คน
หมู่ที่ 3 บ้านบางประแดง 367 483 492 975 คน
หมู่ที่ 4 บ้านสวนผัก 279 451 467 918 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป

          ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอสามพราน ประมาณ ๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ       ติดต่อแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน)

                                                        จรดตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้                     ติดต่อกับ       จรดตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ       ติดต่อแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน)

                                                        จรดตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ      จรดตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

การคมนาคม

-  อยู่ห่างจากอำเภอสามพราน ประมาณ ๙ กิโลเมตร เส้นทางหลวงชนบทนครปฐม หมายเลข ๑๐๓๔

-  อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ ๒๙ เข้าถนนซอยวัดเทียนดัดผ่านถนนทางหลวงชนบทนครปฐม หมายเลข ๕๐๔๕ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร

-  อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ ๒๒ แยกเข้าถนนสายเศรษฐกิจอำเภอกระทุ่มแบน ผ่านทางหลวงชนบทสมุทรสาคร หมายเลข ๔๐๑๔  (ซอยวิรุฬราษฎร์) ระยะทาง ๗ กิโลเมตร

เนื้อที่

มีพื้นที่ ๕.๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๓,๒๑๒ ไร่

ลักษณะพื้นที่

-  เป็นพื้นที่ดินเหนียว มีแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน) ไหลผ่าน มีคู คลอง เหมาะกับการเกษตรกรรม เพาะปลูก พืชเศรษฐกิจ(ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว มะพร้าว มะม่วง) ทำนา ทำสวน ปลูกพืชล้มลุก เป็นพื้นที่น้ำขึ้น น้ำลง

การเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง

- ตำบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน

 • หมู่ ๑ บ้านเทียนดัด (เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่)
 • หมู่ ๒ บ้านเก่า
 • หมู่ ๓ บ้านบางประแดง
 • หมู่ ๔ บ้านสวนผัก
 • หมู่ ๕ บ้านสวนส้ม (เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่)

-  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่แบ่งเขตการปกครองบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ออกเป็น ๓ หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ ๒ บ้านเก่า
 • หมู่ที่ ๓ บ้านบางประแดง
 • หมู่ที่ ๔ บ้านสวนผัก

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ มะนาว มะพร้าว
 • อาชีพรอง  คือ ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ สามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงชีพตนเองได้ และมีรายได้พอสมควร                                                         

สภาพทางสังคม

     สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ         -       แห่ง

สถานีอนามัยในพื้นที่      1       แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน     -       แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  1        แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

  การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา                                                                      1       แห่ง

        ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางประแดง (เหลาดิลกราษฏร์)

 • โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                       -       แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง                                                     1       แห่ง
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านใหม่                1       แห่ง

ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา และมีฐานะปานกลาง สามารถส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับมัธยม อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้

การศึกษาของราษฎร

 

ที่

ระดับการศึกษาของราษฎร

จำนวน (คน)

ร้อยละ

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

วัยก่อนการศึกษา
วัยศึกษาเล่าเรียน
วัยทำงาน
วัยชราภาพ

314
912
2,106
396

8.38
24.34
56.20
9.40

-
-
-
-

 

รวม

3,728

100

-

 

 

 

 

 

 

    ข้อมูล ณ วันที่     ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

สถาบันและองค์กรศาสนา

 • วัด                                                                                 1   แห่ง

        ได้แก่ วัดกัลยาณีทรงธรรม

 • ศาลเจ้า                                                                           1   แห่ง

         ได้แก่ ศาลพ่อแฝด
 


                                                                

ลานกีฬาในเขตพื้้นที่ตำบลบ้านใหม่                                            

 • ลานกีฬาอเนกประสงค์หมูู่ 2  ณ บริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ลานกีฬาอเนกประสงค์หมูู่ 3  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • ลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ 4                                                                                                                                                                                     

 

     

การบริการพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ

การโทรคมนาคม และการสื่อสาร

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน

-

แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่

4

แห่ง

   

 

 

การไฟฟ้า

อัตราการใช้ไฟฟ้าของหมู่บ้าน คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 100

แหล่งน้ำ และการประปา

แม่น้ำ

1

สาย

ลำคลอง

15

สาย

บ่อน้ำบาดาล

12

แห่ง

หอถังน้ำประปา คสล.

เขื่อน

11

5

แห่ง

แห่ง

 

 

 

 

 

 

ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

สถานีตำรวจชุมชน

-

แห่ง

สถานีดับเพลิง

-

แห่ง

 

 

 

หน่วธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ธนาคาร

-

แห่ง

โรงแรม

-

แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าช (ปั้มหลอด)

3

แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม

40

แห่ง

โรงสี

-

แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10

คน

กลุ่มสตรี

45

คน

กลุ่มออมทรัพย์    

200

คน