นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 

      1) นโยบายด้านการบริหาร

 1. ปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
 3. สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อความโปร่งใสในระบบการทำงาน  
   - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตำบล การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
   -  สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 
   -  จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
   - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
   - การปิดประกาศต่าง ๆ เพื่อให้ประชานได้รับทราบข้อมูล
   - การประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าว
   - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันทางเว็ปไซด์
 4. บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
   - บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินตามระเบียบ
   - มีการบริหารการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 5. จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามความต้องการของประชาชนและพิจารณาความช่วยเหลือตามขอบข่ายและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
    - ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด และใช้งบประมาณอย่างคุมค่าในการจัดซื้อทราย หินคลุก  กระสอบทราย ขุดลอกคูคลองให้การระบายน้ำได้สะดวก ทำคันดินป้องกันน้ำท่วม น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
 6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
  -  การจัดเวรยามดูแลรักษาสถานที่ราชการ
  -  การสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
  - ปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
    ในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
   - ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดฝึก อปพร.) และอุปกรณ์ในการป้องกัน
      อุบัติภัย
   - อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     2) นโยบายด้านบริการชุมชนและสังคม

 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
    - ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน
     - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    -  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
    -  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
    - จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - จัดหาอาหารกลางวันโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. พัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม
    - จัดกิจกรรมผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่
    - จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศึกษาดูงาน)
    - สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ
    - สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 3. งานบริการด้านสาธารณสุข สิงแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต
    - มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
    - การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ฉีดพ่นยุง) เป็นระยะและในช่วงมีการระบาด
    - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว
    - การแจกทรายอะเบท
    - สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
    - การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  
 4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสืบสาน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์   
    - การจัดงานวันสงกรานต์ 
    - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันปิยะมหาราช
 5. งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการท้องถิ่น
    - การจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 6. งานส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
    - มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
    - การจัดทำแผนชุมชน  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    - การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 7. งานกีฬาและนันทนาการ
    - จัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้กับทุกหมู่บ้าน  เพื่อใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
    - จัดให้มีลานกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
    - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

     3) นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 1. งานโครงสร้างพื้นฐาน
    - การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
    - ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 3 , 4
                 - ก่อสร้างที่จอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 2. ส่งเสริมงานการเกษตร
    - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นช่วยเหลือการเกษตร
    - ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนในที่สาธารณะ 
                 - ดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล
    - ขุดลอก กำจัดวัชพืช ในคู คลอง ให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และให้มีการระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วม
 3. การอนุรักษ์แหล่งน้ำและธรรมชาติ
    - การรักษาสิ่งแวดล้อม (ขุดลอกคลอง)
    - การรักษาความสะอาด ทำความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ 
    - ทำป้ายประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาด การห้ามทิ้งขยะลงคูคลอง
    - การกำจัดวัชพืช ผักตบชวาตามลำคลอง
 4. งานกิจการประปา
    - บริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
    - บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบประปาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     4) นโยบายด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.

 1. พัฒนาบุคลากร
    - จัดส่งบุคลากรฝ่ายการเมืองและบุคลากรขององค์กรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน
    - การประชุมผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
    - การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
    - พัฒนาให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
    - ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  การให้บริการ
    - มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  โดยมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  โดยเน้นให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นกันเอง  สะดวกและรวดเร็ว