หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(ตามมาตรา 16)

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5. การสาธารณูปการ

6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9. การจัดการศึกษา

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14. การส่งเสริมกีฬา

15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19.การสาธารสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20.การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

25.การผังเมือง

26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.การควบคุมอาคาร

29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.กิจการอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(12) การท่องเที่ยว

(13) การผังเมือง

สำนักงานปลัด  รับผิดชอบงาน

          มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดใน องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะงานธุรการ  งานสารบรรณ งานพิมพ์ดีด  งานอินเตอร์เน็ตตำบล  งานการเจ้าหน้าที่  งานการประชุม  งานข้อบังคับตำบล  งานนิติการ  งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล  งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งานนิเทศการศึกษา  งานจัดการศึกษา  งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  งานสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ

๑. งานบริหารทั่วไป

          มีหน้าที่พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็นสรุปรายงาน  และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ  เช่น งานธุรการ  งานสัญญา  งานบุคคล  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน  ปฏิบัติงานเลขานุการ  เช่น  ร่างหนังสือโต้ตอบ  แปลเอกสาร  จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

๒. งานนโยบายและแผน

          มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ วิเคราะห์  วิจัย  ประสานงาน  เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน  จัดทำแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ๕ ปี  งานข้อบังคับตำบลด้านงบประมาณ  งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท

๓. งานกฎหมายและคดี

          มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานกฎหมายและนิติกรรม  การให้คำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  การตรวจและปรับยกร่างข้อบัญญัติ  ระเบียบและประกาศต่าง ๆ  การดำเนินการทางคดีอาญา  คดีแพ่ง  คดีปกครอง  การดำเนินการทางวินัย  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

๔. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการศึกษา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานจัดการศึกษา  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  งานพิธีต่าง ๆ  จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

๕. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

          มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนบริหารงานสาธารณสุข  งานอนามัยชุมชน  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  งานควบคุมมลพิษ  ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและโภชนาการ  งานควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  งานด้านสัตว์แพทย์

๖. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          มีหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  งานฟื้นฟูบูรณะทรัพย์สิน  งานกู้ภัย

๗. งานตรวจสอบภายใน

          มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมทั้งควบคุมเอกสารทางการเงิน  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งรวมถึงเงินยืม  และการจ่ายเงินทดรองราชการ   ตรวจสอบงบประมาณรายได้  รายจ่าย และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท

๘. งานทะเบียนพาณิชย์

          มีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์  เปลี่ยนแปลงรายการ  เลิกประกอบพาณิชยกิจ  รวบรวมสถิติข้อมูล  ตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

๙. งานบริหารงานบุคคล

          มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  วางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน

กองคลัง รับผิดชอบงาน

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ / ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ   การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  จัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  การจัดหาผลประโยชน์  จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดทำ / ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา  งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน คือ

๑. งานการเงิน

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  งานจัดทำ 
ฏีกาเบิกจ่ายเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน  งานเก็บรักษาเงิน  งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี  และขอขยายเวลาเบิกจ่าย  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๒. งานบัญชี

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  รายจ่าย  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดทำ / ตรวจสอบบัญชี  และการรับเงินในกิจการประปา  และงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

กองช่าง รับผิดชอบงาน

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ถนน  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ ฯลฯ  งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง  งานผังเมือง  งานซ่อมบำรุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ำ  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา  จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน คือ

๑. งานก่อสร้าง

         มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  การก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านงานโยธา  การวางแผนโครงการก่อสร้างในงานด้านโยธา  การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านโยธา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

๒. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง

        มีหน้าที่รับผิดชอบงานออกแบบ  และควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร ฯลฯ  ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านโยธา   งานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  งานควบคุมผังเมือง

๓. งานประสานสาธารณูปโภค

        มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และบำรุงรักษา  งานด้านหอถังประปา  งานระบบประปาหมู่บ้าน  งานไฟฟ้าสาธารณะ  ตลอดจนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้บำรุงรักษาซ่อมแซม  ในงานระบบประปา  และงานไฟฟ้าสาธารณะทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน

กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงาน

มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ สังคม งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการสังคม แก่ผู้มาขอรับ งานสำรวจ วิจัย สภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน ประกอบกับปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนา เด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับ ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ความยาก คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงาน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น๒ งาน

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

๒.งานสังคมสงเคราะห์