ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 มกราคม 2567 รายงานการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567
 ประเภท :  20 ธันวาคม 2566 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท :  28 มีนาคม 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 มกราคม 2566 งบแสดงฐานะทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 เมษายน 2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 พฤศจิกายน 2563 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 14 พฤษภาคม 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2562 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562