โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

20 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ  โรงเรียนบ้านบางประแดง  ตั้งแต่เวลา 08.30  น. เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!