จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง  จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ได้ดำเนินการตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ซึ่งมีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพที่ได้รับการอนุมัติเพื่อจำหน่ายครุภัณฑ์  จำนวน  12  รายการ  และยางรถยนต์   ดังนี้ 

                    1.   เครื่องปรับอากาศ    เลขรหัสพัสดุ  420-53-0022   จำนวน  1   เครื่อง   ราคา  

46,666.66  บาท  อายุการใช้งาน  12  ปี   ราคาประเมิน   1,200.-   บาท

                               ๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์   พร้อมเครื่องสำรองไฟ   เลขรหัสพัสดุ                              416-56-0017  จำนวน 1 ชุด  ราคา 38,200.- บาท อายุการใช้งาน  9  ปี ราคาประเมิน   300.-  บาท                              

                             ๓.  ทีวีพร้อมจานดาวเทียม  เลขรหัสพัสดุ 456-54-0002 จำนวน ๑ ชุด  ราคา                         19,890.-  บาท  อายุการใช้งาน  11  ปี  ราคาประเมิน   150.-   บาท

                               ๔.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ 416-61-0046  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา                                        2,800.-  บาท  อายุการใช้งาน  4  ปี   ราคาประเมิน   100.-   บาท

                               ๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ 416-61-0049  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา                                        2,800.-  บาท  อายุการใช้งาน  4  ปี  ราคาประเมิน   100.-   บาท

                             6.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ 416-61-0061  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา                                        2,800.-  บาท  อายุการใช้งาน  4 ปี  ราคาประเมิน   100.-  บาท

                             7.  ชั้นวางเอนกประสงค์  เลขรหัสพัสดุ  404-61-0005  จำนวน  1  ชุด                                      ราคา  8,000.-  บาท  อายุการใช้งาน  4  ปี  ราคาประเมิน   100.-  บาท

                             8.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ 416-62-0076  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา                 2,500.-  บาท   อายุการใช้งาน  4  ปี  ราคาประเมิน   100.-  บาท

                             9.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ  416-62-0077  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  

2,500.-  บาท  อายุการใช้งาน  3  ปี   ราคาประเมิน   100.-   บาท

                            10.  เก้าอี้สำนักงาน   เลขรหัสพัสดุ  401-62-0391  จำนวน  1  ตัว  ราคา  2,500.-

บาท   อายุการใช้งาน จำนวน  3  ปี   ราคาประเมิน    300.-   บาท

                           11.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ  416-62-0083  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  

2,500.-  บาท  อายุการใช้งาน  3  ปี   ราคาประเมิน   100.-   บาท

                           12.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เลขรหัสพัสดุ  416-62-0086  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  

2,500.-  บาท  อายุการใช้งาน  3  ปี   ราคาประเมิน    100.-    บาท

และยางรถยนต์    ราคาประเมิน    200.-    บาท

     รวมราคาประเมินทั้งสิ้น   2,950.-  บาท  (-สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)     

 

 

 

 

 

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจซื้อครุภัณฑ์ติดต่อขอซื้อครุภัณฑ์ได้   ในวันที่   25  สิงหาคม   2564   เวลา  10.00  น.  

 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                     ประกาศ   ณ   วันที่   21   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2566

 

          

 

 

                                                  (นายสมชาย     ภู่ทอง)

                                                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!