ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 759
หัวข้อ
จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์และหางเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๙-๖๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียนบ้านบางประแดง ประจำเดือนมกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ให้กับโรงเรียนบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ให้กับโรงเรียนบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร ให้กับโรงเรียนบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนด้านหน้าที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)