ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 759
หัวข้อ
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ปลายหัวฉีดลำตรงและปรับฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง หมู่ที่ 3
ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุามสตรี/กลุ่มอาชีพตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)