ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 737
หัวข้อ
จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์โครางการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างป้ายไวนิลเปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ของโรงเรียนบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มชนิดกล่อง UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด้กศูนย์พัมนาเด็กเล้กบ้านบางประแดง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ-๓๑๕๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อตู้เก็บแฟ้มเหล็ก ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง