ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 737
หัวข้อ
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมท่อประปาหน้าหมูบ้านช้างทอง หมู่ที่ ๓ และฝั่งตรงข้ามปากซอยบางประแดง ซอย ๑๒ หมุู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณคลองวัดกัลยาณีทรงธรรม หมู่ที่ 4
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาขุดลอกดินเลนโคลน กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองขุดใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง