ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 700
หัวข้อ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มเพื่อรับรองการจัดประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๔๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง