ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 586
หัวข้อ
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-3159 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงแห้งขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบุคคลธรรมดา ในการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน อบต. บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างซ่อมแซมโคมไฟถนนสาธารณะ จำนวน 2 จุด เปลี่ยนโคมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์พร้อมค่าแรงติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณริมถนนสาธารณะ สายเทียนดัด - สวนผัก (ใกล้ 7-11 แยกปล่องเหลี่ยม จุดที่ 2 บริเวณทางไปซอยวิรุฬห์ราษ (หน้าร้านปูนลูกสาวผู้ใหญ่เมิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง