ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 631
หัวข้อ
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-๖๙๑๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-๖๙๑๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-๖๙๑๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ตัดไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ท่อสูบน้ำสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-6911 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง